موزیع دهوک

دهوک، سنتر قوج، سوق سبورت ماکس
07504014181

موزع سلیمانیة

سلیمانیة، فلکة دستکە
07709476464

موزع اربیل

اربیل، سوق نشتمان، فرهاد جدید
07704496003

کلار

حمودي معرض, كلار

07701935205

رانیە

معرض روند, رانيه

07701432143

حلبجة

شاروانی